CBS Academy
ที่มาของโครงการ
การศึกษาด้านการโฆษณา และสื่อสารการตลาด ทั้งในรั้วมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาทฤษฎี หรือเวที Workshop ต่างๆ ที่มักเน้นในด้านความคิดสร้างสรรค์ แต่ชีวิตจริงในการทำงาน โดยเฉพาะในยุคที่รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำความสามารถเหล่านั้น มาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมทางการตลาดให้ได้ผลจริง ความเก่งด้านทฤษฎี หรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น แต่ตอบโจทย์การตลาดจริงไม่ได้ จึงไม่สามารถประสบความสำเร็จในการทำงาน

CBS Academy (Creative Business Solutions Academy) โดยบริษัท Far East DDB จึงริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์นักศึกษาให้สามารถพร้อมปฏิบัติงานจริง ในสภาวะแวดล้อมทางการตลาดที่เป็นจริงในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและการฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบ Workshop พร้อมรับโจทย์ในการทำงานด้วยสินค้าจริง เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างสรรค์นักโฆษณา หรือนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพ ที่เข้าใจและสามารถทำงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสายนิเทศศาสตร์, วารสาร,การตลาด, สถาปัตย์, ศิลปกรรม หรือผู้ที่มีความสนใจได้มีเวทีในการ “ปล่อยของ”
3. เพื่อค้นหา “คลื่นลูกใหม่” ในวงการโฆษณา และสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา สายนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การตลาด, สถาปัตย์, ศิลปกรรม หรืออื่นๆ
2. สมัครเป็นรายบุคคล
3. ผู้สมัครต้องส่งผลงานตามกติกาที่กำหนด และสามารถเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานตามเวลาให้ได้อย่างน้อย 90% ของเวลาทั้งหมด ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2558

รายละเอียดของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา และผลงานเข้าร่วมแข่งขัน 1 ชิ้น ตามโจทย์ที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือจำนวน 40 คน เพื่อนำเสนองาน
ขั้นตอนที่ 2 ผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน จะต้องมานำเสนองานด้วยตนเองที่บริษัท Far East DDB ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือจำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 คน จะได้รับการฝึกอบรมที่บริษัท Far East DDB เป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งจะเป็นการฝึกปฎิบัติที่เน้นการทำงาน ที่ตอบโจทย์ทางการตลาด และการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 4 ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับโจทย์ที่ 2 ซึ่งเป็นสินค้าจริง โดยให้เวลาในการคิดงาน 48 ช.ม. และนำเสนอต่อคณะกรรมการคนละไม่เกิน 10 นาที
ขั้นตอนที่ 5 ประกาศผลและมอบรางวัล

ตารางเวลา
1 ก.ย. รับสมัครและแจกโจทย์ที่ 1 ทาง www.cbs-academy-th.com  และ www.facebook.com/CBSAcademyth
16 ต.ค. หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด
25 ต.ค. ประกาศผลผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน ทาง www.cbs-academy-th.com และ www.facebook.com/CBSAcademyth
29 ต.ค. ผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน มานำเสนองานด้วยตนเอง ที่บริษัท Far East DDB
2 พ.ย. ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ทาง www.cbs-academy-th.com และ www.facebook.com/CBSAcademyth
12 - 13 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 คน ฝึกอบรม Workshop และรับโจทย์สุดท้าย ที่บริษัท Far East DDB 
15 พ.ย. ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนองานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการ โดยมีเวลาในการนำเสนอคนละไม่เกิน 10 นาที พร้อมตัดสินและประกาศผลผู้ชนะทั้ง 3 อันดับ ที่บริษัท Far East DDB
กลาง ธ.ค.-ม.ค.60 เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานที่ DDB ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์

หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กติกาการตัดสิน
1. ผลงานต้องมาจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่ลอกเลียนแบบ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาประกวด
2. เกณฑ์การตัดสิน
2.1 ความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาดได้จริง
2.2 เป็นงานที่สามารถทำได้จริง
2.3 วิธีการนำเสนอ
3. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบต่างๆ ต้องได้รับคะแนนเป็นเอกฉันท์ไม่ต่ำกว่า 51% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด

กฎเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้สมัครสามารถเลือกส่งชิ้นงานเข้าประกวดตามแบบที่ตนเองถนัดไม่ว่าจะเป็น TVC, Short film, VDO Clips, Radio Spot, Print Ad โดยผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งงานได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียง 1 ชิ้นงานเท่านั้น ทั้งนี้ ชิ้นงานที่ส่งขอให้อยู่ในรูปแบบ (Format) ดังนี้
• TVC, Short film, VDO Clips : MP4 ขนาดไม่เกิน 15 mb หรือ Storyboard
• Radio Spot : MP3 หรือ Script
• Print Ad : JPEG ขนาดไม่ต่ำกว่า A3

ผู้ได้รับคัดเลือก 20 คน จะได้เข้าร่วม WORKSHOP กับ 9 เซียน นักคิด นักโฆษณา และนักการตลาด
• คุณวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์,         บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)           หัวข้อ “What’s client want ?”
• คุณแดน ศรมณี Content Business & Marketing Director,      LINE Plus Corporation, Thailand Office  หัวข้อ “Branding 4.0” 
• คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ Managing Director & Founder of Rakuten           TARAD.com, President of Thai E-Commerce Association  หัวข้อ “Your life is digital life” 
• คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ Executive Creative Director, Far East DDB Plc.  หัวข้อ “โกน สด เดี่ยว”
• ดร.ชาลินี ฮิราโน Strategy Planning Director, Fame Line Co.,Ltd.           หัวข้อ “Breakthrough Strategic Planning” 
• ครูเอ็ดดี้ & ครูกิม Creative  Duo, Far East DDB Plc.  หัวข้อ “Transformed Copywriting” 
• คุณเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ Creative Group Head, Far East DDB Plc., ผู้กำกับ ผู้เขียนบท GDH  หัวข้อ “ความลับของนักเล่าเรื่อง” 
• คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี Managing Director, Integrated  Communications Co.,Ltd.  หัวข้อ “Creative PR”
• คุณรัชพงศ์ งามพิสัย Client Service Director, Fame Line Co.,Ltd.  หัวข้อ “Presenting with Inner Power” 

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
• เงินสด 50,000 บาท
• สิทธิ์ในการไปดูงานที่ DDB Singapore หรือ DDB Hong Kong 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 ที่นั่ง พร้อมโล่รางวัล
• สิทธิ์ในการเลือกเข้าทำงานในบริษัท Far East DDB, Fame Line, Integrated Communication, Winter Agency หรือ สหพัฒนพิบูล

รางวัลรองชนะเลิศ รองอันดับ 1
• เงินสด 30,000 บาท
• สิทธิ์ในการไปดูงานที่ DDB Singapore หรือ DDB Hong Kong 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 ที่นั่ง พร้อมโล่รางวัล
• สิทธิ์ในการเลือกเข้าทำงานในบริษัท Far East DDB, Fame Line, Integrated Communication, Winter Agency หรือ สหพัฒนพิบูล

รางวัลรองชนะเลิศ รองอันดับ 2
• เงินสด 20,000 บาท
• สิทธิ์ในการไปดูงานที่ DDB Singapore หรือ DDB Hong Kong 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 ที่นั่ง พร้อมโล่รางวัล
• สิทธิ์ในการเลือกเข้าทำงานในบริษัท Far East DDB, Fame Line, Integrated Communication, Winter Agency หรือ สหพัฒนพิบูล

วิธีส่งผลงาน

รับสมัคร Online เท่านั้น ที่ www.cbs-academy-th.com

1. Register ใน www.cbs-academy-th.com
2. Upload ชิ้นงานเป็น Digital file ใน www.cbs-academy-th.com เพื่อรับ Entry No.
3.  Print ใบสมัครที่ระบุ Entry No. แล้ว ส่งมาพร้อมชิ้นงาน (ห้ามติดกาวแปะหลังชิ้นงาน)
4. ส่งชิ้นงานจริง ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ มาที่
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400สอบถามเพิ่มเติม คุณนวลพรรณ โทร 02-354-3333 ต่อ 424 cbs@fareastddb.com
Facebook CBSAcademyth : www.facebook.com/CBSAcademyth